romise that our offer will be almost impossible to be refused

ETAPELE  PROCESULUI DE CONSULTANTA

Fiecare pas in procesul de consultanta este, in cele mai multe cazuri aceleasi, indiferent de segmentul de piata sau profilul afacerii contractate.Singura variabila in derularea lor este durata alocata fiecarei etape, ele variind in functie de profilul si complexitatea sistemului de management analizat.

Asigurarea relatiei cu organismul de certificare pe toata perioada desfasurarii contractului.

1 - Initiere proces
- Stabilire contact
- Discutii preliminare
- Negociere contract si clauze
- Semnare contract consultanta

2 - Analiza de diagnoza initiala are ca obiective :
- Compararea sistemului actual de desfasurare a activitatii cu cerintele standardului de referinta.
- Identificarea sistemului real de lucru si compararea acestuia cu cerintele standardului de referinta
- Identificarea elementelor tehnico-organizatorice si a practicilor curente care pot constitui germenii viitorului sistem al calitatii.
- Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta.
- Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca intirzieri, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare.
- Resursele umane si materiale existente
- Sistemele de inregistrari si evidenta existente.
- Elaborarea organigramei, a fiselor posturilor, a Regulamentului Intern (la cerere, daca este cazul).

3 - Proiectarea sistemului
- In urma Raportului de Evaluare elaborat pe baza auditului diagnoza,se trece la proiectarea documentatiei.
- In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de managementul definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.
- Implicarea personalului in activitatea de proiectare si implementare a sistemului de management, are ca obiectiv, asigurarea cunoasterii cerintelor standardelor de management al calitatii/management al mediului/management al sanatatii si securitatii in munca/normelor HACCP si crearea premiselor ca personalul implicat sa poata realiza si implementa documentatia sistemului de management, sub indrumarea consultantului.

4 - Instruirea managementului
- Succesul actiunilor viitoare depinde intr-o foarte mare masura de constientizarea intregului personal, dar mai ales a personalului de management (low & middle management). In acest scop, se organizeaza un curs -seminar de constientizare a echipei manageriale, cu urmatoarea tematica:
- Calitate: concept si evolutie
- Standarde in domeniul calitatii ISO seria 9000;
- Acreditare si certificare;
- Organizarea sistemului calitatii;
- Documentatia sistemului de management al calitatii;
- Costurile calitatii.

5 - Elaborararea documentatiei sistemului de management
- Manualul calitatii
- Procedurile sistemului calitatii
- Instructiuni de lucru/descriere de procese
- Alte documente ale calitatii
- Echipa de proiect - structura:
- Reprezentantul Managementului pentru Asigurarea Calitatii in calitate de Coordonator de proiect
- Diagramele flux, analiza riscurilor, stabilirea punctelor critice de control si a limitelor critice, planurile HACCP, documentele GHP (bune practici de igiena) si GMP (bune practici de productie)/ procedurile specifice sistemului de management al mediului, procedurile generale si de organizare si Manualul sistemului de management (Manualul calitatii/Manualul calitate - HACCP/Manualul calitate - mediu/Manualul Calitate-Sanatate si securitate in munca).
- Comitet de coordonare format din sefii principalelor compartimente;
- Propuneri pentru echipele de lucru pentru fiecare procedura de sistem si pentru fiecare proces.

6 - Implementarea
- Etapa de implementare la client, sub asistenta consultantului, a sistemului calitatii definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:
A) Audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare    aparute;
B) Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.
C) Instruire in vederea aplicarii procedurilor, aplicatii practice pentru toate procesele sistemului, testarea functionarii sistemului

7 - Auditare finala - audit pre-certificare
- Efectuarea unui audit al sistemului calitatii implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta.
- Acest audit se va finaliza cu un numar de rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale.
- Consultantul poate recomanda un organism de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.

8 - Certificare
- Contactarea organismului de certificare, negocierea contractului de certificare si acordarea de asistenta la auditul de     certificare.
- Rezolvarea neconformitatilor aparute in timpul auditului de certificare.

9 - Negociere
- Valoarea contractului de consultanta pentru implementarea sistemului de management al calitatii conform cerintelor standardului ISO 9001:2000, in vederea certificarii de catre un organism acreditat, se negociaza in functie de urmatoarele criterii:

A) Structura organizatiei (numar de compartimente, puncte de lucru, filiale, sucursale, reprezentante);
B) Stadiul de organizare (organigrama, fise de post, Regulament Intern, proceduri/instructiuni de lucru, etc.);
C) Domeniul de activitate;
D) Numarul de angajati;
E) Numarul proceselor identificate in cadrul organizatiei si gradul lor de complexitate;
F) Nivelul de calificare in domeniu al persoanelor desemnate de organizatie sa colaboreze cu consultantul si timpul pe care il pot aloca pentru activitatile de implementare a sistemului.
G) Pentru sistem de management integrat calitate-mediu, calitate-HACCP, sau calitate-sanatate si siguranta in munca, valoarea contractului de consultanta este cu aprox. 50% mai mare decat valoarea negociata pentru ISO 9001.

10 - Conditii de plata
- Plata contravalorii contractului de consultanta se face esalonat, astfel:

- 50% din valoarea contractului se achita in avans;
- 20% din valoarea contractului se achita la incheierea etapelor de evaluare, planificare, instruire si asistenta la elaborarea documentelor de organizare;
- 20% din valoarea contractului se achita la primirea documentelor sistemului de management (Manual, proceduri generale si de organizare) elaborate de consultant;
- 10% din valoarea contractului se achita dupa auditul de certificare a conformitatii sistemului de management implementat.